Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

W KLUBIE KULTURY „PIASKOWNICA”

Filia Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie

 

I Warunki uczestnictwa w zajęciach

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez KK ”Piaskownica” przy ul. Łużyckiej 55 jest wniesienie stosownych opłat określonych w cenniku

KK ”Piaskownica”. Opłaty należy uiszczać najpóźniej do 10-tego każdego miesiąca.

Informacja o prowadzonych zajęciach oraz opłatach, dostępna jest na stronie internetowej WWW.klubpiaskownica.pl oraz w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, afisze), dostępnych w siedzibie KK”Piaskownica”, a także udzielana jest telefonicznie (12 652 10 10).

 

II Płatności za zajęcia

 1. Wysokość opłat za zajęcia w Klubie Kultury „Piaskownica” reguluje cennik (załącznik nr 1), wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym przez Dyrektora DK ”Podgórze” w Krakowie.

 2. Opłata za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. Istnieją dwie formy zapłaty za zajęcia: za cały miesiąc i za zajęcia jednorazowe.

 4. Koszt zajęć miesięcznych i jednorazowego udziału w zajęciach określa cennik. Opłaty należy dokonywać w biurze Klubu Kultury „Piaskownica” przed rozpoczęciem zajęć, najpóźniej do 10-tego każdego miesiąca.

 5. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu m-ca.

 6. Wyjątek stanowi choroba trwająca miesiąc, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem Rodzica/Opiekuna, w przypadku dziecka w wieku przedszkolnym.

 7. W przypadku planowanych nieobecności, uczestnik zapłaci kwotę wyliczoną wg wzoru: liczba zajęć w m-cu, na których uczestnik planuje być pomnożona przez cenę zajęć jednorazowych zgodną z cennikiem.

 8. Opłata za kurs językowy może być dokonywana w systemie ratalnym. Pierwsza rata w wysokości 60% opłaty za semestr kursu, powinna być wpłacona najpóźniej do 10-tego października. Druga rata, w wysokości 40% całkowitej opłaty za semestr kursu, powinna być dokonana do 30 listopada za I semestr i do 10 stycznia oraz 31 marca za II semestr.

 9. Uczestnikom zajęć poniżej osiemnastego roku życia przysługują zniżki:

- 20% dla rodzeństwa

- 20% dla uczestników co najmniej dwóch zajęć.

- w przypadku kiedy każde z rodzeństwa uczestniczy w co najmniej dwóch
zajęciach, zniżka w wysokości 20% przysługuje na każde z zajęć

 

zniżka nie obowiązuje w wypadku zajęć:

- indywidualnych,

- zajęć fitness tj.: zumba, aerobik, gimnastyka dla seniorów, pilates,

zdrowy kręgosłup

- nauka gry w szachy

- kurs budowy robotów

 • - kursy językowe

  10. Dla rodzin objętych Krakowska Kartą Rodzinną 3+ stosowane będą następujące zniżki:

a) 50% zniżki na wszystkie zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży (kursy, warsztaty)

b) 50% zniżki na wszystkie koncerty, turnieje, spektakle, seanse filmowe dla dzieci i młodzieży

Zniżki nie dotyczą działań impresaryjnych lub działań realizowanych przez podmioty zewnętrzne (wynajem sal).

11. Zniżki wymienione w punkcie 9 oraz 10 nie mogą być łączone.

12. Zniżki, o których mowa w niniejszym regulaminie będą stosowane pod warunkiem wniesienia opłat w terminie.

 1. Zawieszenie pobierania opłat w czasie trwania sezonu następuje wyłącznie w przypadku pisemnej rezygnacji z zajęć .

 2. Istnieje możliwość zawieszenia zajęć na okres jednego miesiąca bez ponoszenia kosztów. Zawieszenie uczestnictwa należy zgłosić nie później niż pod koniec poprzedniego miesiąca. Zawieszenie zajęć nie powoduje skreślenia z listy i utraty miejsca w grupie.

 3. Zawieszenie zajęć nie dotyczy kursów języków obcych.

16. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.

17. Na prośbę uczestnika wydajemy faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

18. Na prośbę uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie

w zajęciach.

 1. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik Zajęć.

III Organizacja zajęć.

 1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez kierownictwo Klubu Kultury „Piaskownica”.

 2. Klub Kultury „Piaskownica „ zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (e-mailem, telefonicznie lub osobiście)

  osoby uczęszczające na zajęcia.

 3. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowania zajęć w terminie ustalonym przez kierownika KK ”Piaskownica” w porozumieniu z instruktorem i uczestnikami zajęć.

 4. nimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 6 – 8 osób w zależności od rodzaju zajęć.

 5. W przypadku obecności na pierwszych zajęciach mniejszej liczby osób, niż ustalone minimum, instruktor, po konsultacji z kierownikiem, może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dla mniejszej liczby uczestników.

 6. W przypadku kursów językowych, istnieje możliwość prowadzenia zajęć dla grupy mniejszej niż wymagane minimum, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestników na proporcjonalne podwyższenie opłaty za semestr.

 7. W przypadku wątpliwości dotyczących odpłatności za zajęcia, rozstrzyga je, na podstawie niniejszego Regulaminu, Kierownik Klubu Kultury „Piaskownica”, a w szczególnych przypadkach Dyrektor DK „Podgórze”.

IV Pozostałe postanowienia

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest rozumiane jako brak przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika do podejmowania działań zgodnie z zaleceniami prowadzącego.

 2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.

 3. Uczestnicy zajęć mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę wykładową.

 4. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub Sali wykładowej ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób niepełnoletnich są to prawni opiekunowie.

 5. Klub Kultury „Piaskownica” zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KK ”Piaskownica”, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 6. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, decyzja o ich rozstrzygnięciu należy do Kierownika KK „Piaskownica”.

Galeria

O nas

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziałów w kursach, kołach zainteresowań i warsztatach. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, instruktorów, lektorów oraz twórców.

Kontakt

Centrum Kultury Podgórza
KLUB PIASKOWNICA

Adres: ul. Łużycka 55 (I piętro)
  30-658 Kraków
Telefon: +48 12 652-10-10
kom.: +48 505-244-274
E-mail: piaskownica@ckpodgorza.pl